Page is loading, just a sec...

THB
โทรสอบถามข้อมูลบริการ
+66 (0) 81 0882938

วิธีการจองแพคเกจและทริปเที่ยวเกาะ STAR ANDAMAN

การจอง และ ชำระเงิน

สตาร์ อันดามัน ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และให้ความสนใจในทัวร์ของเรา ทางบริษัทฯ มีความยินดี และขอเรียนว่า เมื่อท่านได้ตัดสินใจจองทัวร์ของทางบริษัทฯ แล้ว โปรดสละเวลาอ่านและทำความเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ให้ชัดเจนก่อนการจองทัวร์ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทั้งสองฝ่ายค่ะ


วิธีการจอง
PACKAGE TOUR

 ช่องทางการจองออนไลน์ ( Online ) มี 3 ช่องทางดังนี้

  1. จองผ่าน Inbox Facebook ( www.facebook.com/starandamantour )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 081-0882938

  1. จองผ่าน Line ID : @starandaman ( ต้องมีเครื่องหมาย @ นำหน้า )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 081-0882938

  1. จองผ่าน E-mail : Star_andaman@hotmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 081-0882938


โดยส่งรายละเอียด ดังนี้

-ชื่อ นามสกุล

-เบอร์โทรศัพท์ของผู้เดินทาง

-วันเดินทาง

-จำนวนคนเดินทาง ( ระบุจำนวน ผู้ใหญ่ , เด็ก ,  เป็นต้น )

-รายละเอียดแพคเกจและทริปทัวร์ที่ต้องการ รบกวนแจ้งวันเช็คอิน เช็คเอาท์ ด้วยเมื่อส่งข้อมูลมาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อทำการยืนยันรายละเอียดทริปและยอดเงินรวมต้องชำระทั้งหมดอีกครั้ง


เงื่อนไขการจองแพคเกจทัวร์พร้อมที่พักและวันเดย์ทริป

-ต้องจองเป็นคู่อย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป สำหรับแพคเกจพร้อมที่พัก กรณีพักท่านเดียวต่อห้องจำเป็นต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติม ( สอบถามได้กับเจ้าหน้าที่ )

-แพคเกจทัวร์พร้อมที่พัก ต้องระบุวันเดินทางที่ชัดเจนและชำระเงินจอง 50%  ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน เพื่อยืนยันการจองสิทธิ์ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้ โดยทางบริษัททัวร์จะเป็นฝ่ายสำรองห้องพักให้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางเข้าพักโรงแรมได้ในวันที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ลูกค้าในทุกกรณีตามเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างโรงแรมและบริษัททัวร์


เงื่อนไขอื่นๆ

  1. ลูกค้าคนไทยต้องจ่ายค่าเข้าอุทยานเอง

ทริป 4 เกาะ ผู้ใหญ่ท่านละ 40 บาท เด็ก 4-12 ขวบ ท่านละ 20 บาท

ทริป  เกาะห้อง ผู้ใหญ่ท่านละ 60 บาท เด็ก 4-12 ขวบ ท่านละ 40 บาท

ทริป  เกาะพีพี ผู้ใหญ่ท่านละ 40 บาท เด็ก 4-12 ขวบ ท่านละ 20 บาท

กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ท่านละ 400 บาท / ทริป

  1. สภาพอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ จึงอาจงดเดินเรือในวันที่อากาศไม่อำนวย หรือตามประกาศอุทยาน ( อาจไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ) หากงดเดินเรือ ทางบริษัททัวร์จะคืนเฉพาะค่าทริปดำน้ำ 100 % หรือสามารถใช้สิทธิ์เลื่อนทริปดำน้ำ
  2. ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
  3. เพื่อความปลอดภัยไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ สตรีมีครรภ์ และโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังเดินทางไปกับทัวร์ เนื่องจากส่งผลอันตรายต่อผู้เดินทางได้
  4. การขอใบกำกับภาษี ลูกค้าต้องชำระเงินเต็มจำนวน สามารถแจ้งขอได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน โดยแจ้งได้ที่ช่องทาง อีเมล์ Star_andaman@hotmail.com โดยระบุว่า

ขอใบกำกับภาษี” ( พร้อมแจ้งหมายเลขวอยเชอร์ของลูกค้า )

  1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือการบอกยกเลิก


- การยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อย ท่านละ 500 บาท ตามกฎของทัวร์นั้นๆ
 -  ยกเลิกทัวร์ ภายใน15  วัน ก่อนการเดินทาง บริษัท จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ได้ ( เนื่องจากบริษัทได้สำรองจ่ายให้กับทางโรงแรมและทัวร์ที่ท่านจองไปทั้งหมดแล้ว)

-  ในกรณีที่ท่านไม่สามารถชำระเงิน ตามกำหนดนัดหมาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ
** การขอยกเลิก , การขอเลื่อนการเดินทาง , การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ท่านต้องแสดงหลักฐานการวางเงินมัดจำ ต่อเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ **

 
การชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชี ดังนี้

 

  

  ชื่อบัญชี           :  บจ.สตาร์ อันดามัน   สาขา อ่าวลึก

  เลขที่บัญชี        :  403 – 0 -72902 -6  (ออมทรัพย์)


หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทางบริษัททราบโดย

1. ส่ง อีเมล์ หรือ เอกสารการชำระเงิน ( Payment Slip )   มาที่

        E-mail : Star_andaman@hotmail.com

      Inbox Facebook :  www.facebook.com/starandamantour

      Line ID : @starandaman ( ต้องมีเครื่องหมาย @ นำหน้า )

แจ้งการชำระเงิน พร้อมระบุข้อมูลต่อไปนี้

-           ชื่อ  นามสกุล ( ตรงกับชื่อผู้จอง )

-           เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก

-           รายการทัวร์ ห้องพัก หรือ บริการที่ท่านเลือกใช้

-           เวลาไฟท์เดินทาง ไป-กลับ

-           จำนวนผู้เดินทาง 

2.หลังเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการชำระเงินจอง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะจัดทำเอกสารการจองแพคเกจทัวร์ ส่งให้ลูกค้า ภายใน 24 ชม. ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน  แสดงต่อเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 


15 กันยายน 2560

ผู้ชม 219 ครั้ง

Engine by shopup.com